Regulamin witryny

Witamy na stronie internetowej firmy RYMIX-BIS S.A.

Wersja 2 (4 Marzec 2021) (PL).

1. Wprowadzenie

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do tej strony internetowej oraz do transakcji związanych z naszymi produktami i usługami. Możesz być związany dodatkowymi umowami dotyczącymi Twoich relacji z nami lub jakimikolwiek produktami lub usługami, które od nas otrzymujesz. Jeżeli którekolwiek postanowienia dodatkowych umów są sprzeczne z jakimikolwiek postanowieniami niniejszych Warunków, zastosowanie będą miały postanowienia tych dodatkowych umów.

2. Związanie z postanowieniami regulaminu

Rejestrując się, uzyskując dostęp lub w inny sposób korzystając z tej witryny, niniejszym zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków i warunków określonych poniżej. Samo korzystanie z tej witryny oznacza znajomość i akceptację niniejszych Warunków. W niektórych przypadkach możemy również poprosić Cię o wyraźną zgodę.

3. Komunikacja drogą elektroniczną

Korzystając z tej strony internetowej lub komunikując się z nami drogą elektroniczną, zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że możemy komunikować się z Tobą drogą elektroniczną poprzez powiadomienia, komunikaty lub wysyłając do Ciebie wiadomość e-mail, a także uznajesz, że powiadomienia te, które w ten sposób dostarczamy spełniają wymogi prawne, aby taka komunikacja odbywała się na piśmie.

4. Własność intelektualna

My lub nasi licencjodawcy posiadamy i kontrolujemy wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do witryny internetowej oraz dane, informacje i inne zasoby wyświetlane lub dostępne na tej stronie.

4.1 Wszelkie prawa zastrzeżone
O ile konkretna treść nie stanowi inaczej, nie otrzymujesz licencji ani żadnych innych praw wynikających z praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej. Oznacza to, że nie będziesz używać, kopiować, reprodukować, wykonywać, wyświetlać, rozpowszechniać, osadzać na jakimkolwiek nośniku elektronicznym, zmieniać, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, przenosić, pobierać, transmitować, zarabiać, sprzedawać, wprowadzać na rynek ani komercjalizować żadnych zasobów na tej stronie internetowej, w jakiejkolwiek formie, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, za wyjątkiem, gdy w przepisach prawa bezwzględnie obowiązującego określono inaczej (z wersji ang. – np. prawo do wyceny).

5. Newsletter

Niezależnie od powyższego, możesz przesyłać nasz newsletter w formie elektronicznej innym osobom, które mogą być zainteresowane odwiedzeniem naszej strony internetowej.

6. Własność osób trzecich

Nasza witryna internetowa może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do witryn internetowych osób trzecich. Nie monitorujemy ani nie przeglądamy treści witryn internetowych osób trzecich, do których prowadzą linki z tej witryny. Produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe podlegają obowiązującym Warunkom tych stron trzecich. Wyrażane opinie lub materiały pojawiające się na tych stronach internetowych niekoniecznie są przez nas udostępniane lub zatwierdzane.

Nie odpowiadamy za żadne praktyki dotyczące prywatności ani zawartość tych witryn. Ponosisz wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych witryn internetowych i wszelkich powiązanych usług stron trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w jakikolwiek sposób, jakkolwiek spowodowane, wynikające z ujawnienia danych osobowych stronom trzecim.

7. Odpowiedzialne użytkowanie

Odwiedzając naszą witrynę internetową, zgadzasz się używać jej wyłącznie do celów przewidzianych i dozwolonych w niniejszym Regulaminie, wszelkich dodatkowych łączących nas umowach oraz obowiązujących przepisach, regulacjach i ogólnie przyjętych praktykach online i wytycznych branżowych. Zabrania się korzystania z naszej strony internetowej lub usług w celu wykorzystywania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które zawierają (lub są powiązane) ze złośliwym oprogramowaniem komputerowym; wykorzystywać dane zebrane z naszej strony internetowej do jakichkolwiek działań marketingu bezpośredniego lub przeprowadzać systematyczne lub zautomatyzowane zbieranie danych na naszej witrynie internetowej lub naszą witryną związanych.

Zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań, która powodują lub mogą spowodować uszkodzenie strony internetowej lub która zakłócają jej działanie, wydajność lub dostępność. Takie działania są surowo zabronione.

8. Zgłoszenie pomysłu

Nie przesyłaj żadnych pomysłów, wynalazków, dzieł autorskich ani innych informacji, które mogą być uznane za Twoją własność intelektualną, a które chciałbyś nam przedstawić, chyba że wcześniej podpisaliśmy umowę dotyczącą własności intelektualnej lub umowę o zachowaniu poufności. Jeśli ujawnisz nam to bez takiej pisemnej umowy, udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, wolnej od tantiem licencji na użytkowanie, reprodukcję, przechowywanie, adaptację, publikowanie, tłumaczenie i dystrybucję twoich treści w jakichkolwiek istniejących lub przyszłych mediach.

9. Zakończenie użytkowania

Możemy, według naszego wyłącznego uznania, w dowolnym momencie zmodyfikować lub przerwać tymczasowo lub na stałe dostęp do strony internetowej lub dowolnej Usługi, która się na niej znajduje. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za takie modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie dostępu do witryny lub korzystania z niej lub jakichkolwiek treści, które udostępniłeś w witrynie. Użytkownik nie będzie uprawniony do żadnej rekompensaty ani innej płatności, nawet jeśli pewne funkcje, ustawienia i / lub treści, którą przez Ciebie zostały zamieszczone lub na które się zdałeś, zostaną trwale utracone. Nie wolno omijać ani usiłować obejść zabezpieczeń i mechanizmów ograniczających dostęp do naszej witryny internetowej.

10. Gwarancje i odpowiedzialność

Żadne z postanowień niniejszej sekcji nie ogranicza ani nie wyłącza jakiejkolwiek gwarancji wynikającej z prawa, której ograniczenie lub wykluczenie byłoby niezgodne z prawem. Niniejsza witryna internetowa i cała jej zawartość są udostępniane na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności” i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do dostępności, dokładności lub kompletności Treści.

Nie gwarantujemy, że:

  • ta witryna internetowa lub nasze treści spełnią Twoje wymagania,
  • ta witryna internetowa będzie dostępna w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny i wolny od błędów.

Żadna część tej witryny nie stanowi ani nie ma stanowić porady prawnej, finansowej lub medycznej. Jeśli potrzebujesz porady, skonsultuj się z odpowiednim specjalistą. Poniższe postanowienia tej sekcji będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i nie będą ograniczać ani wyłączać naszej odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek spraw, których ograniczenie lub wyłączenie naszej odpowiedzialności byłoby sprzeczne z prawem lub nielegalne. W żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie (w tym za utratę zysków lub dochodów, utratę lub uszkodzenie danych, oprogramowania lub bazy danych lub utratę lub uszkodzenie mienia lub danych) poniesione przez Ciebie lub osoby trzecie, wynikające z dostępu do naszej witryny lub korzystania z tej witryny.

Za wyjątkiem zakresu, w jakim jakakolwiek dodatkowa umowa wyraźnie stanowi inaczej, nasza maksymalna odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkie szkody wynikające z witryny internetowej lub związanych z nią produktami i usługami reklamowanymi lub sprzedawanymi za pośrednictwem strony internetowej, niezależnie od formy postępowania prawnego, które nakłada odpowiedzialność (wynikających z umowy, prawa, zaniedbania, zamierzonego postępowania, czynu niedozwolonego lub w innego sposobu) będzie ograniczona do całkowitej ceny, którą zapłaciłeś nam za zakup takich produktów, usług lub korzystanie ze strony internetowej. Taki limit będzie miał zastosowanie łącznie do wszystkich Twoich roszczeń, podjętych działań i przyczyn działań każdego rodzaju i natury.

11. Prywatność

Aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej i / lub usług, możesz być zobowiązany do podania pewnych informacji o sobie w ramach procesu rejestracji. Zgadzasz się, że wszelkie podane przez Ciebie informacje będą zawsze dokładne, poprawne i aktualne.

12. Dostępność

Dokładamy wszelkich starań, aby udostępniane przez nas treści były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Jeśli jesteś niepełnosprawny i nie możesz uzyskać dostępu do jakiejkolwiek części naszej witryny ze względu na swoją niepełnosprawność, prosimy o przesłanie nam powiadomienia zawierającego szczegółowy opis napotkanego problemu. Jeśli problem jest łatwy do zidentyfikowania i rozwiązania zgodnie ze standardowymi narzędziami i technikami informatycznymi, niezwłocznie go rozwiążemy.

13. Ograniczenia eksportowe / zgodność z prawem

Dostęp do strony internetowej z terytoriów lub krajów, w których Treść lub zakup produktów lub usług sprzedawanych na tej stronie jest nielegalny, jest zabroniony. Nie możesz korzystać z tej strony internetowej z naruszeniem praw i przepisów polskich przepisów eksportowych.

14. Cesja

Nie możesz cedować, przenosić ani podzlecać żadnych swoich praw i / lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, w całości lub w części, żadnej stronie trzeciej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie domniemane cesje naruszające tę sekcję będą nieważne.

15. Naruszenie regulaminu

Jeśli naruszysz niniejszy Regulamin w jakikolwiek sposób, bez uszczerbku dla naszych innych praw wynikających z niniejszych Regulaminu, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne, aby zaradzić naruszeniu, w tym tymczasowo lub na stałe zawiesić dostęp do witryny, kontaktując się Twoim dostawcą usług internetowych, aby zablokował dostęp do strony internetowej i / lub wszczął przeciwko Tobie postępowanie prawne.

16. Siła wyższa

Za wyjątkiem zobowiązań do zapłaty pieniędzy wynikających z niniejszej Umowy, żadne opóźnienie, niewykonanie lub zaniechanie przez którąkolwiek ze stron w wykonaniu lub przestrzeganiu któregokolwiek z jej zobowiązań nie będzie uważane za naruszenie niniejszych Warunków, tak długo, jak naruszenie Regulaminu będzie wynikać z okoliczności leżącej w sile wyższej.

17. Odszkodowanie

Zgadzasz się, by zabezpieczyć i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami związanymi z naruszeniem przez Ciebie niniejszego Regulaminu i obowiązujących przepisów, w tym praw własności intelektualnej i praw do prywatności. Niezwłocznie pokryjesz nasze szkody, straty, koszty i wydatki związane z ewentualnymi roszczeniami lub z tych roszczeń wynikające.

18. Zrzeczenie się

Nieegzekwowanie któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub jakiejkolwiek jego klauzuli nie oznacza rezygnacji z uprawnień i praw z nich wynikających oraz nie będzie miało wpływu na ważność Regulaminu i jego klauzul, w tym prawa do egzekwowania wszystkich postanowień Regulaminu w późniejszym okresie.

19. Język

Niniejszy Regulamin jest skonstruowany i będzie interpretowany wyłącznie w języku polskim. Wszystkie zawiadomienia i korespondencja będą sporządzane wyłącznie w tym języku.

20. Całość umowy

Niniejszy Regulamin wraz z naszą polityką prywatności i polityką plików cookies stanowią całość umowy między Tobą a RYMIX-BIS Spółka Akcyjna w związku z korzystaniem przez Ciebie z tej strony internetowej.

21.Aktualizacja regulaminu i jego postanowień

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszy Regulamin. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie postanowień regulaminowych pod kątem zmian lub aktualizacji. Data podana na początku niniejszego Regulaminu jest datą ostatniej aktualizacji. Zmiany niniejszych Warunków zaczną obowiązywać po opublikowaniu takich zmian na tej stronie internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny internetowej po opublikowaniu zmian lub aktualizacji będzie traktowane jako o akceptacji i zobowiązania do przestrzegania zapisów Regulaminu witryny

22. Wybór prawa i jurysdykcji

Niniejszy Regulamin witryny podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem podlegają jurysdykcji sądów polskich. Jeśli jakakolwiek część lub postanowienie Regulaminu zostanie uznane przez sąd lub inny organ za nieważne i / lub niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, taka część lub postanowienie zostanie zmodyfikowane, usunięte i / lub egzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, tak aby wykonać intencję niniejszych Warunków. Pozostałe postanowienia pozostaną bez zmian.

23. Kontakt

Niniejsza witryna jest własnością oraz jest zarządzana we własnym zakresie przez RYMIX-BIS S.A.

W sprawie niniejszego Regulaminu witryny możesz skontaktować się z nami za pomocą strony kontaktowej.

Na tej stronie można znaleźć informacje prawne i regulacyjne.

Wszelkie dane rejestrowe, do posługiwania się którymi obliguje polskie firmy obowiązujące prawo znajdują się w stopce każdej z podstron niniejszej witryny internetowej.